หน้าหลัก
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
บุคคลากร
ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
   l      ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารจาก สถ.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ป.ป.ช.
   l      บริการประชาชน
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการเกษตร
กองคลัง
   l      ติดต่อ อบต.
   l      ร้องเรียนร้องทุกข์
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
 
 นายแสวง โพธิ์หอม
 นายก อบต.ขี้เหล็ก

ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ฃประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ฃตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดประชาคมหมู่บ้าน
ปฏิทินกำหนดการประชาคมหมู่บ้านระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พ.ศ.2561 -2564 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 

วัน-เดือน-ปี

หมู่ที่

บ้าน

เวลา

สถานที่

 

๑๗  ธันวาคม ๖๑

-  บ้านขามป้อม

-  บ้านนาแค

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

- วัดบ้านขามป้อม หมู่ ๖

- ศาลาวัดบ้านนาแค หมู่ ๗

๑๘  ธันวาคม ๖๑

-  บ้านโพนทอง

-  บ้านพิลา

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕

- สหกรณ์ร้านค้าชุมชน หมู่ ๓

๑๙  ธันวาคม ๖๑

-  บ้านขี้เหล็ก

-  บ้านขี้เหล็ก

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

๒๐  ธันวาคม ๖๑

-  บ้านส้มโฮงน้อย

-  บ้านโนนหนามแท่ง

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

- ที่ทำการกำนันตำบลขี้เหล็กหมู่ ๘

  ธันวาคม ๖

 

หมู่๑-๘

ประชาคมระดับตำบล

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก


  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ และเดือน มกราคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์     ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป  นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓  (เกิดก่อนวันที่ ๒  กันยายน ๒๕๖๓ ) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

.ภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตั้งแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม ๒๕๖๒ –เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐.  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)


  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4
  ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรบ้านนาแค
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
โครงการป้องกันรณรงค์ลดอบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561
กิจกรรมมอบบ้าน นายเคน วงษ์แหวน บ้านโพนทอง
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก ประจำปี ๒๕๖๑
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • บริการประชาชน
  • ติดต่อ อบต.
  • ร้องเรียนร้องทุกข์
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.